Klauzula RODO

Zgodnie z art.13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ( UE ) 2016 / 2017 zz dnia 27 kwietnia 2016 r. Sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych ) , dalej RODO, informuję że :

1. Administratorem danych osobowych jest : FHU VER – PLAST Tadeusz Ostrowski ul. Wyszogrodzka 1 09-100 Płońsk NIP 567-119-51-86

2. Dane osobowe przetwarzane będą w celu i udzielenia odpowiedzi na zapytanie, sporządzenia oferty , wykonania umowy oraz obsługi gwarancyjnej, na podst. Art.6 ust 1 b)RODO Podanie danych osobowych jest warunkiem udzielenia odpowiedzi , sporządzenia oferty i/lub zawarcia umowy i jest dobrowolne. W razie niepodania danych osobowych nie zostanie udzielona odp , sporządzona oferta i/lub nie zostanie zawarta umowa.

3. Dane mogą być przekazywane w celu realizacji umowy do firm współpracujących z Administratorem .

4. Dane będą przechowywane przez okres 8 lat.

5. Osobie, której dane dotyczą,, przysługują następujące uprawnienia :

a) prawo do informacji
b) prawo dostępu do danych danych osobowych
c) prawo do sprostowania lub uzupełnienia niekompletnych danych osobowych
d) prawo do usunięcia danych osobowych tj. prawo do „ bycia zapomnianym ”
e)prawo do ograniczenia przetwarzania
f) prawo do bycia powiadomionym o sprostowaniu lub usunięciu danych lub o ograniczonym ich
przetwarzaniu
g) prawo do przenoszenia danych osobowych
h) prawo do sprzeciwu
i) prawo do odwołania tej zgody w dowolnym momencie i dowolnej formie

6. W przypadku, gdy udzielono zgody na przetwarzanie danych osobowych przez Administratora, przysługuje prawo do odwołania tej zgody w dowolnym momencie i dowolnej formie.

7. Osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych.

8. Osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych ( ul. Stawki 2 00-193 Warszawa )